ZIJ werving & selectie
1.Uitzenden & Tijdelijke inhuur

1.1 Totstandkoming bemiddelingsopdracht:

In overleg met een adviseur van ZIJ kan de opdrachtgever bepalen of hij ZIJ wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay. Vooraf wordt met de opdrachtgever besproken of hij de intentie heeft de kandidaat na de uitzendperiode in vaste dienst te nemen of dat hij alleen tijdelijk een kandidaat nodig heeft. Afhankelijk van deze beslissing wordt er gekozen voor uitzenden of werving & selectie.

1.2 Uitzenden:

De opdrachtgever is op zoek naar vast personeel, maar wil/kan niet direct de kandidaat in vaste dienst nemen. De kandidaat zal dan minimaal de eerste 1040 declarabele uren in dienst zijn bij ZIJ en werkzaam bij de opdrachtgever. ZIJ is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. Na 1040 gewerkte uren kan de kandidaat geheel kosteloos in dienst worden genomen door de werkgever. Indien de kandidaat eerder wordt overgenomen dan 1040 uur, wordt 30% van het vooraf afgesproken uurtarief berekend over het aantal resterende uren. ZIJ werkt samen met een Payroll organisatie.

1.3 Tijdelijke inhuur

De opdrachtgever is op zoek naar tijdelijk personeel. Hij heeft niet de intentie de kandidaat na een tijdelijke periode in vaste dienst te nemen. De kandidaat zal gedurende, een vooraf afgesproken periode, in dienst zijn bij ZIJ en werkzaam zijn bij de opdrachtgever. ZIJ is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. De kandidaat kan na de gedetacheerde periode niet in vaste dienst worden genomen door de opdrachtgever. Wil de opdrachtgever toch de kandidaat in vaste dienst nemen dan gelden hier dezelfde regels als bij uitzenden, zie 1.2.

1.4 Fase B en de verplichtingen volgens ABU cao

Voor  zowel uitzenden als tijdelijke inhuur geldt het volgende:

De eerste 78 gewerkte weken (fase A) geldt dat de opdrachtgever op elk moment kan stoppen met een medewerker. De opdrachtgever heeft geen opzegtermijn. Na 78 gewerkte weken start fase B. In fase B kan niet tussentijds worden opgezegd door de opdrachtgever (= zo geregeld in de ABU cao), er geldt een afnamegarantie van de overeengekomen contracturen met de betreffende medewerker.

In dien u het contract voortijdig wilt beëindigen worden eventuele kosten die zijn verbonden aan een ontbindingsprocedure, loonbetalingsverplichting na einde dienstverband, eventuele ontslagvergoeding of andere kosten die ZIJbv heeft gemaakt teneinde het dienstverband te beëindigen, doorberekend aan de opdrachtgever.

1.5 Reiskosten:

Voor de reiskosten hanteert ZIJ standaard het wettelijke maximum. Op het moment is dit € 0,19 per km. In overleg met ZIJ kan dit vooraf aangepast worden. (Vooraf: voor dat de bemiddeling tot stand is gekomen. Bemiddeling: opdrachtgever en kandidaat beslissen met elkaar een arbeidsrelatie aan te gaan.) Indien de kandidaat met Openbaar Vervoer reist, worden de gehele OV kosten vergoedt.

1.6 Facturering:

Facturering geschiedt per week. Per week zal het aantal gewerkte uren in rekening worden gebracht. De factuur moet binnen 21 werkdagen betaald zijn.

1.7 Boeteclausule:

Alle door ZIJ voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van ZIJ in diensttreden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van ZIJ een arbeidsrelatie / overeenkomst met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever. Op het moment dat een opdrachtgever van ZIJ een door ZIJ voorgestelde kandidaat in dienst neemt of op een andere manier een samenwerking aangaat, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht.

1.8 Aansprakelijkheid

ZIJ en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZIJ. In dat geval is de aansprakelijkheid van ZIJ in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

2.Werving & selectie

2.1 Totstandkoming bemiddelingsopdracht:

In overleg met een adviseur van ZIJ kan de opdrachtgever bepalen of hij ZIJ wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay. Pas op het moment dat de opdrachtgever bij de adviseur van ZIJ aangeeft dat hij de voorgestelde kandidaat in dienst wil nemen, wordt de vooraf afgesproken werving en selectie fee in rekening gebracht.

2.2 Werving en selectiefee:

22% van het fulltime bruto jaarsalaris. In het bruto jaarsalaris wordt een 13e maand meegenomen. Heeft de opdrachtgever geen 13e maand in zijn arbeidsvoorwaardenpakket dan neemt ZIJ deze ook niet mee in het bruto jaarsalaris.

2.3 Facturering:

De factuur voor de werving & selectie fee wordt twee weken voor de startdatum van de betreffende kandidaat, verstuurd. De factuur moet binnen 21 werkdagen betaald zijn.

2.4 Garantieregeling:

Mocht de kandidaat om welke reden dan ook tijdens zijn/haar proeftijd niet bevallen dan kan de opdrachtgever het dienstverband met deze kandidaat beëindigen en treedt voor ZIJ de garantieregeling in werking. De garantieregeling treedt ook in werking als de kandidaat zelf in zijn/haar proeftijd de betreffende dienstbetrekking opzegt. Proeftijd: 1 maand vanaf de startdatum. De garantieregeling houdt in dat ZIJ zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe kandidaat te vinden. Mocht dit ZIJ niet binnen drie maanden lukken dan betaalt ZIJ de helft van de reeds betaalde werving & selectie fee terug aan de opdrachtgever. De garantie geldt alleen indien de totale factuur voldaan is.

2.5 Boeteclausule:

Alle door ZIJ voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van ZIJ in diensttreden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van ZIJ een arbeidsrelatie / overeenkomst met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever. Op het moment dat een opdrachtgever van ZIJ een door ZIJ voorgestelde kandidaat in dienst neemt of op een andere manier een samenwerking aangaat, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht.

2.6 Aansprakelijkheid

ZIJ en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZIJ. In dat geval is de aansprakelijkheid van ZIJ in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

 

3. Payrolling

3.1 Payroll

Heeft u zelf een nieuwe, vaste of tijdelijke, medewerker gevonden maar wilt u hem of haar niet direct in dienst nemen dan kunt u gebruik maken van onze payroll constructie. Bij payrolling besteedt u alle werkgeversrisico’s en administratie aan ons uit, zodat u kunt blijven doen waar ú goed in bent.

Payrollfactor: 2.3

3.2 Fase B en de verplichtingen volgens ABU cao

Voor  zowel uitzenden als tijdelijke inhuur geldt het volgende:

De eerste 78 gewerkte weken (fase A) geldt dat de opdrachtgever op elk moment kan stoppen met een medewerker. De opdrachtgever heeft geen opzegtermijn. Na 78 gewerkte weken start fase B. In fase B kan niet tussentijds worden opgezegd door de opdrachtgever (= zo geregeld in de ABU cao), er geldt een afnamegarantie van de overeengekomen contracturen met de betreffende medewerker.

In dien u het contract voortijdig wilt beëindigen worden eventuele kosten die zijn verbonden aan een ontbindingsprocedure, loonbetalingsverplichting na einde dienstverband, eventuele ontslagvergoeding of andere kosten die ZIJbv heeft gemaakt teneinde het dienstverband te beëindigen, doorberekend aan de opdrachtgever.